Kerkenraad Kerkenraad

De kerkenraad is het bestuur van onze kerk. Ouderlingen (6) , diakenen (4), jeugdouderlingen (2), ouderlingen-kerkrentmeesters (2) en predikant vormen samen de kerkenraad, 15 ambtsdragers in totaal. Het moderamen (‘dagelijks bestuur’) bestaat uit voorzitter, scriba en predikant.
Sinds het nieuwe Beleidsplan en de nieuwe Plaatselijke Regeling in werking zijn, kennen we ook een kleine kerkenraad (voor het dagelijkse werk in de gemeente). De kleine kerkenraad bestaat uit het moderamen en — in wisselende samenstelling — 1 wijkouderling, 1 diaken, 1 jeugdouderling en 1 ouderling-kerkrentmeester, totaal 7 personen.
Het moderamen bereidt de vergaderingen van kerkenraad en kleine kerkenraad voor en doet waar nodig voorstellen aan de kerkenraad.

Heeft u een vraag aan de kerkenraad  dan kunt u deze stellen aan de scriba, Bob Nuys, tel. 606514 of 06-44151493, e-mail: scriba@ontmoetingskerkbergambacht.nl.​​

terug