Jaarrekening en begroting Jaarrekening en begroting

Jaarrekening 2017

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2017 opgesteld.
De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascontrolecommissie en goedgekeurd door de kerkenraad in de vergadering van 24 mei 2018. Hierbij treft u de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 aan. Het jaar 2017 is afgesloten met een klein tekort van € 119.

De volledige jaarrekening is ter inzage beschikbaar bij de penningmeester. Indien u de jaarrekening wilt inzien of u heeft vragen, dan kunt u hiervoor per mail een afspraak maken: ).

Het college van Kerkrentmeesters

Staat van baten en lasten 2017
Balans 2017

Begroting 2018
Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting voor 2018 opgesteld.
De begroting is goedgekeurd door de kerkenraad in de vergadering van 9 november 2017.

Hierbij treft u het exploitatie-overzicht van de baten en lasten 2018 aan.
We verwachten 2018 af te sluiten met een klein negatief saldo van € 130.

Het college van kerkrentmeesters

Begroting 2018

terug