ANBI gegevens Ontmoetingskerk Bergambacht ANBI gegevens Ontmoetingskerk Bergambacht
 
A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Bergambacht
Telefoonnummer: 0182-353858
RSIN/Fiscaal nummer: 809381710
Website adres: http://www.ontmoetingskerkbergambacht.nl
E-mail: scriba@ontmoetingskerkbergambacht.nl
Bezoek- en postadres: Hoofdstraat 60
Postcode en plaats: 2861 AR  Bergambacht
 
De Ontmoetingskerk Bergambacht is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten“.
 
De Ontmoetingskerk Bergambacht is een veelkleurige, betrokken en muzikale gemeente met een groep actieve (jonge) gemeenteleden.
 
De gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Ontmoetingskerk Bergambacht.
 
B. Samenstelling bestuur.
 
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 20 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
 
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, artikel 8).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan 2019-2023

Het beleidsplan van onze kerk kunt u vinden via deze link:
Wat voor kerk willen we zijn? De Ontmoetingskerk van 2019 - 2023

Hieronder volgt een korte samenvatting van het beleidsplan 2015-2020:
Het is ons verlangen een open kerk te zijn. Open naar mensen wel te verstaan. Degenen die de Ontmoetingskerk bezoeken of zich tot die kring rekenen, kunnen op hun beurt rekenen op een open houding, zonder aanzien des persoon. Daarin volgen we Paulus als hij schrijft dat in Christus het niet uitmaakt of je Jood bent of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw (Gal. 3:28).
Open naar buiten. Maar hoe naar binnen? In de Ontmoetingskerk winden we er wat dat betreft geen doekjes om. Centraal staat wat Paulus aan de gemeente in Korinte schrijft:
 
‘Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.’ (2 Kor. 5:17-18)
 
Die verzoening houdt ook in dat we in onze kring steeds proberen te zoeken naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt. Dat wij een zeer pluriforme gemeente zijn, moge duidelijk zijn. Wij zien dat niet als een probleem maar als een uitdaging. Voor die verschillende manieren van geloven  zoeken we een weg.  In het onderstaande wordt dat duidelijk.

Op welke manier gaan wij onze weg?  We onderscheiden klassiek:
 
Eredienst
Pastoraat& Diaconaat
Vorming
 
EREDIENST
De eredienst beleven we op zondagmorgen, op de bijzondere dagen zoals Kerst, Oudjaarsavond, De Goede of Stille Week, Hemelvaart en Bid- en Dankdag, en verder op de zondagavond in verschillende toegesneden vormen. Kenmerkend voor de eredienst moet zijn: ontmoeting. We willen God ontmoeten en elkaar. We proberen een sfeer te creëren waarin we iets kunnen ‘beleven van de hemel’. Dat proberen we door stilte en muziek, woord en gebed zo vorm te geven, dat de betrokken bezoeker de kerk anders uitgaat dan dat hij/zij erin gekomen is.

PASTORAAT & DIACONAAT
De organisatie van het pastoraat hebben we als volgt gestructureerd:
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het pastoraat
De gemeente is verdeeld in een zevental wijken. Dat aantal kan variëren: het wordt hier genoemd omdat het de feitelijke situatie van het najaar 2014 weergeeft, maar het is geen staand beleid dat we zeven wijken hebben.
Elke wijk wordt geleid door een ouderling-bestuurder.
De organisatie van een wijk:
Een wijk is waar mogelijk buurtgebonden georganiseerd en bestaat momenteel uit ongeveer 45 adressen, die in het algemeen bij elkaar een logisch geheel vormen.
Een wijkbestuurder wordt als ouderling bevestigd en is voor het geheel van de kerk medeverantwoordelijk. De wijkouderling = wijkbestuurder gaat in principe niet zelf op bezoek. Uiteraard zal niemand hem/haar beletten dat toch te doen, maar het is in de organisatie niet standaard opgenomen. Hij/zij heeft een team van pastorale bezoekers die al het bezoekwerk doen en een relatie opbouwen met de betrokken gemeenteleden.
 
Onze gemeente heeft vier diakenen.
 
VORMING
De vorming is geen aparte tak van arbeid maar verweven met een groot aantal activiteiten, zoals:
De eredienst op zondagmorgen;
Het leerhuis op elke 2e zondag van de maand;
De diverse gesprekskringen, o.a. een seniorenkring die maandelijks bij elkaar komt;
De verschillende jeugd- en jongerenclubs.
 
E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’.
De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 
F. Verslag  activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij u naar overige onderdelen van onze website.

G. Jaarrekening en begroting.
Jaarrekening 2021

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2021 opgesteld.
De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascontrolecommissie en goedgekeurd door de kerkenraad.

De volledige jaarrekening is ter inzage beschikbaar bij de penningmeester. Indien u de jaarrekening wilt inzien of u heeft vragen, dan kunt u hiervoor per mail een afspraak maken: penningmeester@ontmoetingskerkbergambacht.nl).

Het college van Kerkrentmeesters

Jaarrekeningen en Begroting

 
terug