ANBI gegevens Diaconie ANBI gegevens Diaconie
 
Algemene gegevens
Naam ANBI: Diakonie der Gereformeerde Kerk Bergambacht
Telefoonnummer: 0182-353858
RSIN/Fiscaal nummer: 813612809
Website adres: http://bergambacht.protestantsekerk.net
E-mail: diaconie@ontmoetingskerkbergambacht.nl
Bezoek- en postadres: Hoofdstraat 60
Postcode en plaats: 2861 AR  Bergambacht
 
De diaconie is een zelfstandig onderdeel van de Ontmoetingskerk Bergambacht. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11, artikel 5 , lid 2 van de  kerkorde. Het college van diakenen bestaat uit vier leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De leden zijn onbezoldigde vrijwilligers en zien het als onze diaconale taak de mensen in nood een hand toe te reiken.
 
Visie
Als kerkelijk betrokken en in God gelovende mensen hebben we de opdracht om in deze wereld om te zien naar elkaar. Jezus Christus is daarbij ons voorbeeld in het handen en voeten geven aan Gods liefde voor mensen. We kunnen dit doen door ze te kleden, te voeden en bij te staan, en daarmee een positieve bijdrage te leveren aan de nood in de wereld. De wereld dichtbij maar ook ver weg. Ook met het bieden van financiële en emotionele ondersteuning kunnen we voorkomen dat mensen in de kou blijven staan.
 
Doelstelling
Wanneer iemand in financiële nood verkeert, kan de diaconie hulp bieden. Deze hulp kan zowel van financiële, sociale of adviserende aard zijn. De financiële hulp is van tijdelijke aard aangezien de diaconie zal trachten naar een permanente oplossing te zoeken om de financiële huishouding weer op orde te krijgen. Dit kan ook betekenen dat hij/zij doorverwezen wordt naar professionele hulpverleners op dit gebied.
 
Aan wie bieden wij hulp
Wij proberen hulp te bieden aan een ieder die bij ons aanklopt, zowel van leden van de Protestantse kerk als mensen buiten onze geloofsgemeenschap. Tevens ondersteunen wij diverse organisaties in- en buiten Nederland die de hulp aan minderbedeelden hoog in het vaandel hebben staan. Naast bovengenoemde zaken zorgen wij ook voor een kerstattentie voor ouderen en weduwen en weduwnaars. Op incidentele basis worden acties opgestart om aan hulpvragen tegemoet te komen.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit.
 
Hoe vindt de vaststelling van en controle over de jaarrekening plaats
Na het einde van een boekjaar maakt de penningmeester de jaarrekening. Deze wordt voorgelegd aan het college van diakenen. Na goedkeuring en parafering wordt de rekening voorgelegd aan de kerkenraad. De jaarrekening wordt in samenvatting in de gemeente gepubliceerd en tevens gedurende een week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage gelegd. Nadat de leden in de gelegenheid zijn gesteld hun mening kenbaar te maken, stelt de kerkenraad de jaarrekening vast. Elk jaar wordt vóór de vaststelling de financiële administratie van de  diaconie gecontroleerd door een door de kerkenraad aan te wijzen commissie van twee onafhankelijke deskundigen. 

Resultaat 2021 en begroting 2022
Via de onderstaande links kunt u een pdf-bestand downloaden met het actuele overzicht
ANBI overzicht
 
Toelichting op- en de verkorte staat van baten en lasten
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

 
terug