Jaarrekening en begroting Jaarrekening en begroting

Jaarrekening 2016

Het college van kerkrentmeesters heeft de jaarrekening 2016 opgesteld.
De jaarrekening is gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascontrolecommissie en goedgekeurd door de kerkenraad in de vergadering van 18 mei 2017. Hierbij treft u de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 aan. Het jaar 2016 is afgesloten met een klein tekort van € 113. Hoewel de totale baten met € 754 zijn gestegen naar € 117.787, is totaalbedrag van de vrijwillige bijdragen, collecteopbrengsten, bijdragen Kerkkompas en overige giften € 863 lager dan het in 2015 ontvangen bedrag.
Er is het afgelopen jaar veel gebeurt en gerealiseerd in onze kerk. Sinds Pinksteren 2016 beschikken we weer over een eigen predikant. Dit heeft direct effect op de kosten. De kosten voor het pastoraat, waaronder de kosten voor de predikant zijn opgenomen, zijn met € 37.762 gestegen tot € 61.209.
In het begin van 2016 zijn de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden in de pastorie uitgevoerd.
In totaal is er € 24.561 aan onderhoudskosten voor de pastorie uitgegeven.
In en rond het kerkgebouw zijn de volgende werkzaamheden in 2016 uitgevoerd:
- aanbrengen beschoeiing en bestrating achter de schuur naast de kerk;
- vervangen verlichtingsarmaturen door LED verlichtingsarmaturen in de kerkenraadsruimte en
- aanbrengen akoestische platen in de ontmoetingsruimte.
De kosten hiervoor bedroegen € 5.516.
De lasten voor de kerkdiensten zijn met € 14.023 omlaag gegaan ten opzichte van 2015. De aanschaf- en installatiekosten voor de geluidsinstallatie zijn in 2015 onder de lasten kerkdiensten opgenomen,  waardoor de lasten in 2015 eenmalig hoger dan gebruikelijk waren. Op basis van de meerjarenonderhoudsplan is € 4.549 toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen. Omdat de onderhoudskosten voor de pastorie ten laste zijn gebracht van de onderhoudsvoorzieningen bedragen de voorzieningen per 31 december 2016 € 58.308, € 20.012 lager dan het bedrag per 31 december 2015. Het gerealiseerde tekort is in mindering gebracht op de reserves. De reserves bedragen per 31 december 2016 € 77.598.
Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dankzij uw bijdragen het tekort, ondanks alle noodzakelijke eenmalige uitgaven beperkt is gebleven tot € 113.

De volledige jaarrekening is ter inzage beschikbaar bij de penningmeester (Jan Verhagen, Burgemeester Winklerstraat 79). Indien u de jaarrekening wilt inzien of u heeft vragen, dan kunt u hiervoor telefonisch of per mail een afspraak maken (telefoon: 0182-354086, mail: ).
Namens het college van Kerkrentmeesters,
Jan Verhagen

Balans per 31 december 2016

Staat van baten en lasten 2016


Begroting 2017
Het college van kerkrentmeesters heeft de begroting voor 2017 opgesteld.
De begroting is goedgekeurd door de kerkenraad in de vergadering van 10 november jl.

Hierbij treft u het exploitatie-overzicht van de baten en lasten 2017 aan.
We verwachten 2017 af te sluiten met een klein positief saldo van € 63.

De baten onroerende goederen betreffen de te verwachten huurinkomsten voor de pastorie. De belangrijkste grote uitgave die voor 2017 is voorzien, betreft het schilderwerk van de kerkzaal. Hiervoor is € 10.730 in de begroting opgenomen. Deze lasten komen ten laste van de onderhoudsvoorziening voor de kerk.

De afdracht aan de centrale kas voor de predikantstraktementen zal volgend jaar met 3,15% stijgen ten opzichte van 2016. De lasten voor pastoraat, inclusief de kosten voor de gastpredikanten hebben we begroot op € 70.697.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Jan Verhagen

Begroting 2017

terug